Skip to main content

Vårt samfunnsansvar

Bærekraftig reiseliv

Turisme er en av de største næringene i verden og sysselsetter mange millioner mennesker. I 2019 utgjorde næringen rundt 10% av det globale bruttonasjonalproduktet, og mange land er helt avhengig av turisme. Samtidig rapporterer FNs World Tourism Organization Network (UNWTO) at transportrelaterte utslipp fra turisme representerte 5% av alle menneskeskapte utslipp i 2016 og vil øke til 5,3% innen 2030.

Bærekraftig reiseliv kan defineres slik: «Turisme som tar fullt hensyn til nåværende og fremtidige økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvenser, og dekker behovene til besøkende, næringen, miljøet og vertssamfunnene.»

Som en reisearrangør med et stort nettverk, er det vårt samfunnsansvar å bidra til en mest mulig positiv innvirkning på våre reisemål. Derfor er vi forpliktet til å fremme bærekraft. Vi streber etter kontinuerlige forbedringer av både våre tjenester og vårt bidrag til samfunnet.

Retningslinjer

1. Arbeidsforhold – Vi ønsker:

 • Skriftlige kontrakter for de ansatte som er i samsvar med norske lover, regler og forskrifter
 • Fagforeningsfrihet og obligatoriske forsikringer
 • Et godt arbeidsmiljø, og et system for regelmessig å måle ansattes tilfredshet
 • Forbud mot diskriminering, med hensyn til rekruttering, når det gjelder kjønn, rase, alder, funksjonshemming, etnisitet, religion/tro eller seksuell legning
 • Sikre at alle ansatte har like sjanser, tilgang til ressurser og muligheter for personlig utvikling, gjennom regelmessig opplæring

2. Miljø – Vi vil jobbe for:

Eksternt

 • Å påvirke leverandører og partnere til å oppføre seg så miljøbevisst som mulig (f.eks. når det gjelder bruk av energi, vann og kjemikalier samt kildesortering).
 • Sikre at partnerbedrifter overholder alle relevante nasjonale lover som beskytter ansattes rettigheter.
 • Stimulere til bruk av lokale produkter og arbeidskraft.

Internt

 • Minimalisere det økologiske fotavtrykket til kontoret ved å reise hovedsakelig med offentlig transport, jobbe så papirfritt som mulig, redusere energiforbruket, skille avfall og bruke sertifisert resirkulert papir.
 • Redusere transportrelaterte påvirkninger ved bruk av telefon-/videomøter, og arbeid fra hjemmekontor.
 • Gi regelmessig veiledning, opplæring og/eller informasjon til alle ansatte om deres roller og ansvar med hensyn til intern miljøpraksis.

3. Bærekraft – Vi vil jobbe for:

 • Å minimere de negative effektene av turisme og øke den positive.
 • Vi ønsker å utvikle, implementere og markedsføre turisme på en bærekraftig måte.
 • Vi ønsker å redusere de negative effektene av turisme på miljøet og følge lokale, nasjonale og internasjonale lover og regler som gjelder for vår virksomhet.
 • Å alltid utgå fra et bærekraftaspekt, både når det gjelder vår egen drift og når vi samarbeider med lokale partnere.
 • Vi er imot alle former for ulovlige og utnyttende former for turisme.
 • Din reisedesigner fordømmer alle former for seksuell og kommersiell utnyttelse av barn.

Våre forpliktelser

Vi forplikter oss til bærekraftsstyring, praktisert av følgende handlinger:

 • Ha en handlingsplan innen bærekraft, med klare mål, handlinger, tiltak, ansvar og tidsplanlegging.
 • Utvikle dokumenterte prosedyrer for å overvåke og evaluere gjennomføringen av bærekraftspolitikken og målene.
 • Vi oppfordrer våre leverandører til å ta bevisste og informerte valg som er miljømessig bærekraftige.
 • Overholde all nasjonal lovgivning, forskrifter og retningslinjer.
 • Ha en ansatt som er ansvarlig for bærekraftkoordinatoroppgaver.
 • Bruke plattformen vår til å skape bevissthet rundt viktige. miljøspørsmål som avskoging, utnyttelse av barn, ulovlig jakt på dyreliv, havforurensning og ungdomsutvandring på grunn av begrensede jobbmuligheter.
 • Sikre at alle ansatte er fullstendig klar over vår bærekraftspolitikk og er forpliktet til å implementere og forbedre den.
 • Foreta en grunnleggende vurdering av selskapets resultater på bærekraftig praksis.
 • Hjelpe kundene våre ved å gi informasjon for å øke bevisstheten, for eksempel på nettet, på billetter, og på feriestedet. Dette inkluderer bl.a. UDs reiseråd og helseinformasjon.
 • Vi sørger også for at vi lærer av kundeopplevelsene og alle tilbakemeldingene vi får.

Prosjekter

Klimanøytrale reiser

Alle våre kunder får tilbud om å kjøpe klimakvoter for å kompensere for utslippene for sine reiser. Vi samarbeider med Choose.today og pengene blir brukt til prosjekter som for eksempel treplanting, fornybarenergi eller støtte til lokalsamfunn.

Utvalgte samarbeidspartnere og deres prosjekter

Six Senses Hotels, Resorts & Spas

https://www.sixsenses.com/en/sustainability

&Beyond

https://www.andbeyond.com/impact/

Aman Hotels & Resorts

https://www.aman.com/sustainability

Soneva Resorts

https://soneva.com/responsibility/

Anantara Hotels, Resorts & Spas

https://www.anantara.com/en/social-responsibility

Qatar Airways

https://www.qatarairways.com/en/about-qatar-airways/environmental-awareness.html

Emirates

https://www.emirates.com/english/about-us/our-planet/sustainability-in-operations/

Vi forventer som et minimum at alle våre leverandører oppfyller lovens krav i sitt eget land.

Sertifisering

Din reisedesigner støtter Travelife Sustainability System. Travelife er anerkjent av Global Sustainable Tourism Council som en robust sertifiseringsordning som gir sikkerhet for våre kunder. Reiselivsbedrifter blir uavhengig revidert etter kriterier som inkluderer miljøledelse, ansattes og kunders engasjement, lokale anskaffelser, samt arbeidsrett og menneskerettigheter.

Vi er fortiden engasjert i Travelife (steg 1) og jobber mot å bli tatt opp som partner (steg 2).

10 prinsipper for et bærekraftig reiseliv

UNWTO, Verdens turismeorganisasjon, har definert bærekraftig reiseliv med fokus på tre hovedområder: bevaring av natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet. De tre hovedmålene inneholder ti prinsipper som til sammen skal sikre en bærekraftig utvikling innen reiselivet.

Miljø – Bevaring av natur, kultur og miljø

 

1. Kulturell rikdom: Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.

2. Landskapets fysiske og visuelle integritet: Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes.

3. Biologisk mangfold: Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse.

4. Rent miljø og ressurseffektivitet: Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt og minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare
ressurser.

Mennesker – Styrking av sosiale verdier

 

5. Lokal livskvalitet og sosiale verdier: Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial
degradering og utnytting.

6. Lokal kontroll og engasjement: Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter med henhold til, planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv.

7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte: Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.

8. Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet: Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.

Økonomi – Økonomisk levedyktighet

 

9. Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene lagger igjen av verdier lokalt.

10. Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv.

Vårt bærekraftsløfte

Vårt løfte er å bevisstgjøre kundene og leverandørene våre, for å sikre at reisemålene og samfunnene vi betjener vil vokse og blomstre i generasjoner framover. Leverandører vi jobber med gjennomgår en grundig vurdering for å sikre at de følger de beste standardene for helse, sikkerhet og bærekraft.

Les mer om oss.

Vårt bærekraftsmål

Å tilby produkter av høy kvalitet som vil inspirere til ansvarlig turisme og bidra til å øke den lokale samfunnsøkonomien.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Dette er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Selv om vi kan relatere til de fleste målene, er det tre mål hvor reiselivsbransjen blir spesielt nevnt:

Nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • Innen 2030 utarbeide og iverksette politikk for å fremme en bærekraftig turistnæring som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter.

Nr. 12 Ansvarlig forbruk og produksjon

 • Utvikle og innføre metoder for å måle effekten av bærekraftig reiseliv som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter

Nr. 14 Liv under vann

 • Innen 2030 sikre at de økonomiske fordelene ved bærekraftig bruk av havets ressurser, blant annet gjennom bærekraftig forvaltning av fiskeri, akvakultur og turistnæring, i større grad kommer små utviklingsøystater og de minst utviklede landene til gode

I tillegg kommer nr. 17 Samarbeid for å nå målene, som gjelder alle.